Verkoopvoorwaarden wederverkoop

Opslaan en printen
pdf Open PDF bestand

PDF bestanden
We adviseren Adobe Reader voor het lezen van PDF bestanden.

Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor de aankoop / verkoop van goederen en/of voor bestellingen door en geplaatst bij AlkaVitae.
 2. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: "de klant die van AlkaVitae producten koopt met als doel deze weder te verkopen, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep die met AlkaVitae een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen."  Voor overeenkomsten met consumenten hanteert AlkaVitae andere voorwaarden, namelijk “Leveringsvoorwaarden AlkaVitae – consumenten”
 3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden, deze aanvullingen en uitzonderingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
 4. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen AlkaVitae en opdrachtgever kunnen niet worden overgedragen door opdrachtgever aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van AlkaVitae.
 5. De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 6. De bepalingen van Afdeling 1 Titel 7 van Boek 7 BW (Nederlands Burgerlijk Wetboek) (opdracht), met uitzondering van artikel 412 zijn niet van toepassing op de onderhavige rechtsverhouding, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst of in deze voorwaarden.
 7. Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en gehandhaafd. In plaats van de ongeldige bepalingen zal een passende regeling van toepassing zijn, die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van partijen en het economisch resultaat ligt, die door partijen op juridisch effectieve wijze bepaald zal worden.
 8. Indien AlkaVitae niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AlkaVitae in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. AlkaVitae behoudt zich het recht deze “Leveringsvoorwaarden AlkaVitae – wederverkoop” te allen tijde te wijzigen. Aanpassingen of wijzigingen zullen in werking treden op het moment dat de opdrachtgever en/of eindgebruiker in staat is deze te raadplegen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan, onder andere, het moment dat de betreffende vernieuwde leveringsvoorwaarden online beschikbaar zijn via de AlkaVitae websites in kwestie. De electronische bestanden worden hierbij beschouwd als bewijs. Enige aanpassingen of wijzigingen hebben geen invloed op de reeds opgebouwde rechten door AlkaVitae. 

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding welke een termijn bevat kan desondanks worden herroepen door AlkaVitae, zelfs na ontvangst van de bestelling, mits dit gebeurd binnen 5 dagen.
 2. De prijzen, specificaties, samenstellingen, beschrijvingen en afbeeldingen die in prijslijsten, aanbiedingen en andere documenten zijn genoemd, zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor AlkaVitae. AlkaVitae behoudt zich het recht voor op de gebruikelijke marges.
 3. AlkaVitae kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt slechts geacht van rechtswege tot stand te zijn gekomen nadat AlkaVitae de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de aanbieding en/of opdrachtbevestiging van AlkaVitae en deze leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook moet schriftelijk worden overeengekomen door AlkaVitae. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt geannuleerd door de verandering.
 2. Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden AlkaVitae slechts als deze door AlkaVitae schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van AlkaVitae gevergd kan worden.
 3. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is - die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep – zijn de artikelen in deze leveringsvoorwaarden, of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de klant, omdat ze zijn opgenomen in de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW (Nederlands Burgerlijk Wetboek) of anderszins in strijd zijn met bepalingen van bindend consument recht, niet van toepassing. Voor natuurlijke personen zijn de “Leveringsvoorwaarden AlkaVitae - Consumenten", welke beschikbaar zijn op de website www.alkavitae.com, van toepassing.
 4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur samen met deze voorwaarden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.
 5. Elke overeenkomst wordt door AlkaVitae aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever -uitsluitend ter beoordeling van AlkaVitae - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. AlkaVitae is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. AlkaVitae is bevoegd om indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. AlkaVitae behoudt zich het recht voor om haar producten te allen tijden te veranderen cq verbeteren, zonder de verplichting om opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Prijzen

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die AlkaVitae rekent zijn de prijzen op het moment van de offerte of het sluiten van de overeenkomst af fabriek Eindhoven, exclusief BTW en andere kosten verbonden aan de overeenkomst, zoals heffingen en tarieven, in Euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor internationale transacties zijn de prijzen Ex Works (EXW) van de Internationale Kamer van Koophandel, editie 1990, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Waar na het maken van een offerte een verandering optreedt in een van de factoren die de prijs bepalen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot valutaschommelingen), is AlkaVitae gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels is afgerond, maar betaling nog niet heeft plaats gevonden.
 3. Valutaschommelingen die zich voordoen na de datum waarop een overeenkomst rechtsgeldig gesloten is, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover AlkaVitae.

Transport en levering

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan AlkaVitae is verstrekt, door AlkaVitae als goed koopman bepaald. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. AlkaVitae is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.
 2. In geval de bestelling na aanbieding door AlkaVitae niet door de opdrachtgever wordt aanvaard of afgenomen, is AlkaVitae te harer keuze gerechtigd te handelen: a) alsof de overeenkomst door de opdrachtgever is geannuleerd. b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.
 3. Als het bestelde in voorraad is en de bestelling ontvangen wordt voor 15:00 uur ’s middags wordt binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag geleverd. Voor omvangrijke producten of bij bestelling van grote hoeveelheden bedraagt de leveringstermijn 2 werkdagen, indien de bestelling geplaatst wordt voor 12:00 ’s middags. Opgave van de levertijd geschiedt overigens steeds bij benadering en onder voorbehoud, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de opdrachtgever, op de begane grond.
 5. De kosten voor levering bedragen € 7,50 per bestelling, ook indien door AlkaVitae in meerdere keren geleverd wordt. Voor bestelbedragen vanaf € 120 geschiedt levering gratis.
 6. De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van AlkaVitae dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan.
 7. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 8. De tijd van genoemde cq overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  1. Er een vertraging is in de fabricage en/of levering en/of verzending en/of van enige andere omstandigheid die tijdelijk de uitvoering verhinderd, ongeacht of dit te wijten is aan AlkaVitae;
  2. Opdrachtgever in een of meer verplichtingen jegens AlkaVitae in gebreke is, of er gegronde vrees bestaat dat hij in gebreke zal blijven, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
  3. Opdrachtgever brengt AlkaVitae in een positie waarin het onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft in de kennisgeving van de plaats van levering of ter beschikking stellen van gegevens, zaken of faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
 9. Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 1990, tenzij een van de andere Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), Edition 1990, is overeengekomen. Alle goederen voor levering buiten Nederland worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de verzending franco plaatsvindt.
 10. AlkaVitae heeft het recht om de bestelling uit te laten voeren door derden, indien dit niet schadelijk is voor de overeengekomen kwaliteit.
 11. Deelleveringen zijn toegestaan. AlkaVitae behoudt zich het recht om deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Recht van retour

 1. De opdrachtgever beschikt over een zichttermijn van 30 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. Er is geen zichttermijn voor producten die op maat gemaakt zijn of die in een voor opdrachtgever specifieke verpakking geleverd zijn.
 2. Indien de opdrachtgever de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na levering.
 3. De goederen dienen in hun originele verpakking aan AlkaVitae teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd en ongeopend te zijn. De portokosten van de terugzending worden gedragen door opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever ontvangt daarna –te zijner keuze- een tegoedbon, een omruiling of terugbetaling.
   

Garantie en klachten

 1. AlkaVitae neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 2 weken na levering hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen te worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.
 2. Correspondentie met betrekking tot klachten dient gestuurd te worden aan: AlkaVitae International BV, Postbus 2207, 5600CE Eindhoven, Nederland. Of per email aan: support@alkavitae.com. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de AlkaVitae klantenservice op tel. +31 (0) 40 – 30 400 17
 3. AlkaVitae zal de klacht zo spoedig als mogelijk behandelen en beantwoorden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. Als verwacht wordt dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de opdrachtgever of de eindgebruiker een antwoord ontvangen binnen 30 dagen met bevestiging van ontvangst van de klacht en een indicatie van wanneer hij een meer uitgebreide antwoord kan verwachten.
 4. Slechts indien en voorzover de klacht schriftelijk door AlkaVitae gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

Aansprakelijkheid

 1. AlkaVitae kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van welke schade dan ook, zij het van een al dan niet voorzienbare, of directe of indirecte aard. Evenmin kan AlkaVitae aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van schade veroorzaakt door welke fout dan ook, of het nu een kleine fout of een ernstige is, met uitzondering van een opzettelijke fout.
 2. Onverminderd het vorige artikel, is AlkaVitae nooit gebonden aan meer schadevergoeding dan vervanging van het product of de terugbetaling van de koopprijs, dit naar haar keuze en mogelijkheden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart AlkaVitae voor aanspraken van derden met betrekking tot schade als gevolg van goederen of diensten geleverd door AlkaVitae, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever, zijn ondergeschikten of van anderen die opdrachtgever ingeschakelde onder overeenkomst (en) gemaakt met een derde.
 4. AlkaVitae kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, onzorgvuldig gebruik of het gebruik van de AlkaVitae / Alka voedingssupplementen, hetzij in dosis, bij opslag, in conditionering of reconditionering en/of in combinatie met andere producten of medicatie. Evenmin kan AlkaVitae aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit verstrekking van informatie en aanbevelingen.
 5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle orders vóór verzending van de producten, tenzij een kredietlijn wordt gegund aan opdrachtgever. In dit geval is opdrachtgever verplicht om een doorlopende machtiging af te geven aan AlkaVitae voor het afschrijven van alle facturen zonder korting, compensatie of opschorting door AlkaVitae van de bankrekening van opdrachtgever, 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Waar facturen niet betaald zijn in overeenstemming het vorige artikel, is opdrachtgever in gebreke simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van een dergelijke betalingstermijn de schuld is van de opdrachtgever, met uitzondering van de situatie waar AlkaVitae heeft verzuimd om opdracht te geven voor het uitvoeren van een incasso opdracht met betrekking tot een afgegeven doorlopende machtiging.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, wordt AlkaVitae alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de vervaldag in kwestie.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die AlkaVitae op grond van een geschil met opdrachtgever maakt, zowel als eiser en als verweerder, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk betaalde bedrag van de procedure door AlkaVitae, zelfs wanneer deze meer zijn dan de geliquideerde kosten van de procedure.
 5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - met inbegrip van rente en kosten - zelfs al specificeert opdrachtgever dit anders.
 6. In geval van niet tijdige betaling zijn eventuele nadelige koersverschillen voor rekening van de opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldag van de factuur en de datum waarop deze daadwerkelijk is betaald.
 7. In geval de opdrachtgever:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance of uitstel van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, 

heeft AlkaVitae door het enkel plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door AlkaVitae verrichtte leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, schaden en renten.

 1. Levering zal uitsluitend worden uitgevoerd op basis van eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle geleverde goederen of te leveren goederen door AlkaVitae aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst en/of verrichte werkzaamheden in het kader van de levering, alsmede voor aanspraken met betrekking tot een ingebrekestelling van de opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
 2. AlkaVitae is toegestaan ​​in de gevallen bedoeld in het vorige artikel de geleverde goederen die haar eigendom blijven in overeenstemming met het vorige artikel terug te nemen. Dergelijke terugname wordt geacht als opzegging van de overeenkomst (en) gesloten met opdrachtgever. Opdrachtgever machtigt AlkaVitae waar nodig onherroepelijk om de goederen in kwestie terug te nemen (of te laten terugnemen) van waar ze zich bevinden.
 3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover nodig is op grond van de normale uitoefening van zijn bedrijf, de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verwijderen.  Indien opdrachtgever gebruik maakt van deze bevoegdheid, is hij verplicht de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud berust alleen aan derden te leveren onder eigendomsvoorbehoud van AlkaVitae. Hij wordt ook verplicht om aan AlkaVitae op eerste verzoek een niet-bezitter pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij heeft of zal verkrijgen op deze derden. Indien de opdrachtgever dit weigert, zal deze bepaling worden beschouwd als een onherroepelijke volmacht aan AlkaVitae om dit pandrecht tot stand te brengen zijn.

Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

 1. AlkaVitae en opdrachtgever verbinden zich ertoe volledige geheimhouding te betrachten van alles wat tot hun kennis (op enigerlei wijze) komt ten aanzien van de andere partij en haar producten in de ruimste zin, dus met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, processen, procedures, werk, know-how en intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverminderd na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen.
 2. AlkaVitae behoudt zich alle (intellectuele eigendoms) rechten in de ruimste zin en haar volle omvang, in het bijzonder auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet (Nederlands Burgerlijk Wetboek), op producten en diensten die het gevolg zijn van of zijn met betrekking tot de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever verbindt zich op geen enkele wijze de rechten genoemd in het vorige artikel, direct of indirect, te schenden of om ze te beïnvloeden door gebruik of op andere wijze, ook niet door vernietiging te eisen, en erkent AlkaVitae als volledig en enig rechthebbende.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van AlkaVitae is het opdrachtgever niet toegestaan ​​om deze rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, of om ze in te brengen in een maatschap, vennootschap of rechtspersoon, of om goederen of diensten geleverd door AlkaVitae in gebruik aan derden te geven.
 5. De ​in dit artikel genoemde rechten blijven te allen tijde eigendom van AlkaVitae, onafhankelijk van suggesties en/of ideeën voor verbetering en/of verandering van de producten voorgesteld door opdrachtgever.
 6. AlkaVitae behoudt zich het recht voor om de kennis en ervaring die in verband met de uitvoering van een opdracht wordt vergaard, voor andere doeleinden te gebruiken.
 7. Opdrachtgever is gehouden binnen een week na schriftelijk verzoek van AlkaVitae alle goederen, documenten en andere materialen die behoren aan AlkaVitae te retourneren.
 8. AlkaVitae® en Alka® zijn geregistreerde handelsmerken. Zonder schriftelijke toestemming van AlkaVitae is het opdrachtgever pertinent niet toegestaan deze tekens “AlkaVitae” en “Alka” – al dan niet in combinatie met of als onderdeel van enig ander teken – en daarmee overeenstemmende tekens, een en ander in de meest brede zin van het woord, zelf te registreren als handelsmerk of als domeinnaam.
 9. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen jegens AlkaVitae in het kader van de bovenstaande artikelen met betrekking tot geheimhouding en intellectueel eigendom, verbeurt opdrachtgever ten behoeve van AlkaVitae een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van volledige schadevergoeding.

Overmacht

 1. In geval van overmacht, wordt AlkaVitae niet gebonden aan uitvoering van haar verplichting(en) jegens opdrachtgever, respectievelijk wordt de uitvoering van de verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder de term "overmacht" wordt verstaan ​​alle omstandigheden buiten de controle van AlkaVitae, waardoor AlkaVitae niet in staat is haar verplichting, geheel of gedeeltelijk, in de richting van de opdrachtgever uit te voeren. Deze omstandigheden omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, niet-levering of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige vergunning van de overheid. Onder de term 'overmacht' wordt ook verstaan ​​het niet goed functioneren van enig telecommunicatie- of andere netwerkverbinding van de gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van haar websites op enig moment.

Disclaimer

 1. Een aantal van de producten van AlkaVitae / Alka zijn voedingssupplementen volgens de definitie van EU richtlijn nummer 2002/46/EG, 10 juni 2002. Alle informatie en adviezen die AlkaVitae aangaande deze voedingssupplementen verstrekt is met de grootste zorgvuldigheid verzameld en wordt enkel verstrekt als vrijblijvende inlichting rekeninghoudende met de stand van de wetenschap, doch zonder echter volledig en volledig up-to-date te zijn.
 2. Eindgebruikers van deze AlkaVitae / Alka voedingssupplementen moeten voor gebruik overleggen met hun arts of specialist. Alle informatie in de beschrijvingen op de AlkaVitae / Alka websites, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van het advies van een eigen arts of specialist. De informatie in deze beschrijvingen is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Voordat men de gekochte producten gebruikt, dient eerst deze informatie aandachtig door gelezen te worden. Voedingssupplementen dienen niet gebruikt te worden als vervanging van een gevarieerde voeding.
 3. De AlkaVitae / Alka voedingssupplementen hebben ten doel de algemene gezondheidstoestand te verbeteren. Zij kunnen echter niet beschouwd worden als middelen om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Voor vragen omtrent de verenigbaarheid van deze voedingssupplementen met een individuele gezondheidstoestand of met andere medicatie, dient men zich steeds voorafgaandelijk te wenden tot een bevoegd arts of specialist.

Rechtsclausules

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend beheerst door de wetten van Nederland.
 2. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Elk geschil in verband met of voortvloeiende uit aanbiedingen van AlkaVitae of overeenkomsten gesloten met AlkaVitae zal worden voorgelegd aan het bevoegde hof in 's-Hertogenbosch, Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter aanwijst als bevoegd.

Deze “Leveringsvoorwaarden AlkaVitae – wederverkoop” zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 55170978.   Eindhoven, Nederland
Versie 1.2 – December 2012